Salgs- og Leveringsbetingelser


Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og arbejdsforpligtelser fra QuickTube A/S (herefter kaldet QuickTube), med mindre andet er aftalt skriftligt.

Ordre og aftaler

2.1. QuickTube er ikke bundet af afgivne tilbud eller kundens accept af disse. Aftale om leverance er først indgået ved fremsendelse af faktura eller ordrebe- kræftelse fra QuickTube og på de betingelser som er angivet herpå.
2.2 Tekniske data, fotos, tegninger og anden produktinformation indeholdt i QuickTubes brochurer eller andet materiale, information m.v. er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes af- tale.

2.3 Kunden skal forsyne QuickTube med alle informationer, tekniske speci- fikationer, tegninger og anden dokumentation nødvendig for QuickTubes honorering af aftalen.
2.4 Er der ikke angivet særlig acceptfrist på tilbud afgivet af QuickTube, bortfalder tilbuddet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til Quick-Tube senest to uger fra tilbuddets dato.

Priser og betaling

3.1. Betaling skal ske i den valuta, som er angivet på faktura/ordrebekræftelse. Priser er opgivet eksklusive moms, afgifter og andre skatter. Priserne er afgivet med forbehold for ændringer i materialepriser, lønninger, transportomkost- ninger, skatter, afgifter, valutakurser etc.

3.2. Betaling skal ske kontant og ved levering medmindre andet er skriftligt accepteret af QuickTube. QuickTube kan kræve forudbetaling. QuickTube er berettiget til at beregne renter af forfaldne beløb.
3.3. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på QuickTube og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer. Dette gælder, uanset om kundens modkrav vedrører den pågældende leverance eller andre juridiske mellemværender.

3.4. I tilfælde af for sen betaling er QuickTube berettiget til at udskyde leveringen af alle ordrer til kunden og annullere nogle eller alle ordrer, afgivet af kunden.
3.5 Ved afbestilling af leverancer, er kunden forpligtet til at betale fuld erstatning, herunder for mistet avance, samt i øvrigt skadesløsholde QuickTube for samtlige de med afbestillingen forbundne omkostninger.

Ejendomsforbehold

4.1. Alle produkter og ydelser leveret af QuickTube forbliver QuickTubes ejen- dom indtil fuld betaling er foretaget.

Standarder

5.1. QuickTube leverer materialer og ydelser i henhold til almindeligt anerkendte danske standarder for branchen.
5.2. Kunden er ansvarlig for de tekniske data, og at varen i sin helhed egner sig til kundens behov.

5.3 For den leverede totalmængde forbeholdes en margen plus/minus 10% af det specificerede kvantum.

Arbejder på kundens ejendom

6.1 Hvor QuickTube har påtaget sig at udføre arbejde på kundens ejendom, herunder tilvirkning og behandling af rør m.v. der tilhører kunden, påtager QuickTube sig at levere en arbejdsydelse af almindelig god kvalitet. QuickTube påtager sig intet ansvar for kvaliteten af sådanne rør m.v., ligesom QuickTube ikke påtager sig noget ansvar for rørenes m.v. egnethed til det af kunden bestilte arbejde.

6.2 QuickTube er kun ansvarlig for skader på sådanne rør m.v. for så vidt sådan skade skyldes grov uagtsomhed.
6.3 QuickTubes varetægtsansvar ophører, når QuickTube har meddelt kunden, at QuickTube har udført de bestilte arbejder.

Levering

7.1. Levering sker ”ex works”. Incoterms (som defineret på leveringstids- punktet) er gældende.
7.2. Leveringstiden er fastsat af QuickTube efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved aftalens indgåelse. Udskydelse af leveringstiden med op til 30 dage på grund af QuickTubes forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse overfor QuickTube. Leveringstiden er baseret på QuickTubes rettidige modtagelse af relevant og nødvendig dokumentation. Hvis dokumentation ikke er modtaget rettidigt, udskydes leveringen automatisk proportionalt, idet QuickTube dog har ret til at udskyde leveringen yderligere eller annullere ordren. Det samme skal gælde hvis forsinkelsen skyldes, at QuickTube er i en situation som angives i pkt. 11 (force majeure).

7.3. I tilfælde af forsinket levering, og i det omfang en sådan mangel kan tilskrives QuickTubes forsømmelighed, har kunden ret til kompensation for hans direkte tab. Kunden har dog ikke ret til kompensation for manglende indtjening, manglende produktion eller andet indirekte tab.

Kundens krav på kompensation kan ikke overstige 2% af den aftalte pris for den forsinkede del af ordren for hver hele uges forsinkelse, dog kan ingen begivenhed medføre en kompensation på mere end 10% af den aftalte pris for forsinkede dele på ordren. Kravet på kompensation skal fremsendes skriftligt af kunden inden 4 uger efter det aftalte leveringstidspunkt, ellers bortfalder retten til kompensation.

7.4. Ved forsinket levering udover 30 dage jævnfør pkt. 7.2. er kunden berettiget til skriftligt at forlange levering indenfor rimelig tid, dog ikke mindre end 2 uger. I tilfælde af at QuickTube ikke er i stand til at levere indenfor denne periode og

dette ikke skyldes forhold hos kunden, er kunden berettiget til skriftligt at annullere ordren. En sådan annullering berettiger ikke kunden til yderligere kompensation fra QuickTube end det i pkt. 7.3. angivne.
7.5. QuickTube er alene ansvarlig for forsinkelser i det omfang de er angivet i pkt. 7. Kompensation som beskrevet i pkt. 7 kan alene kræves af kunden i tilfælde af forsinket levering.

Mangler

8.1. QuickTube er alene ansvarlig for mangler i det omfang disse vedrører materialer leveret af eller arbejde udført af QuickTube.
8.2. QuickTubes leverancer skal omhyggeligt undersøges af kunden ved modtagelsen. Kunden skal, straks efter en mangel er eller burde have været konstateret, give QuickTube skriftlig besked herom. Ellers bortfalder kundens rettigheder i henhold til dette pkt. 8. I intet tilfælde er QuickTube ansvarlig for mangler som QuickTube ikke er blevet orienteret skriftligt om indenfor 1 år efter leveringen.

8.3. I tilfælde af en mangel som QuickTube er ansvarlig for, skal QuickTube udbedre manglen ved reparation eller omlevering. På QuickTubes anmodning, skal kunden for egen regning og risiko returnere produktet til QuickTube eller andetsteds, ønsket af QuickTube. Hvis der konstateres en mangel, som QuickTube er ansvarlig for, skal QuickTube refundere kundens rimelige transportomkostninger. Hvis der ikke konstateres mangler, skal kunden betale et undersøgelsesgebyr og refundere opståede omkostninger for QuickTube. Produkter med mangler tilhører QuickTube og skal på QuickTubes forlangende fremsendes.

8.4. Hvis QuickTube ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til pkt. 8.3 indenfor rimelig tid, hvilket ikke kan være mindre end 3 uger, er kunden berettiget til skriftligt at forlange udbedring indenfor rimelig tid, dog ikke mindre end 2 uger. I tilfælde af at QuickTube ikke er i stand til at udbedre manglen indenfor den endelige tidsfrist, og i det omfang en sådan mangel kan tilskrives QuickTubes forsømmelighed, har kunden ret til kompensation for hans direkte tab. Kunden har dog ikke ret til kompensation for manglende indtjening, manglende produktion eller andet indirekte tab og kundens krav om kompensation kan ikke overstige 10% af kontraktprisen for de mangelfulde dele leveret.

Kompensationskravet skal fremsende skriftligt indenfor 4 uger efter udløbet af den ovennævnte endelige tidsfrist. Ellers bortfalder retten til kompensation. 8.5. QuickTube er alene ansvarlig for mangler i det omfang de er angivet i pkt. 8. Kompensation som beskrevet i pkt. 8 kan alene kræves af kunden i forbindelse med mangler.

Produktansvar

9.1. Kunden skal holde QuickTube skadesløs i det omfang at QuickTube ifalder ansvar overfor tredjemand for skader, som QuickTube ikke er ansvarlig for overfor kunden i henhold til pkt. 9.2. og 9.3.
9.2. QuickTube skal ikke være ansvarlig for tab og skader forårsaget af QuickTubes leverancer og arbejde

a) på enhver (fast eller mobil) ejendom hvor skaden sker medens produkterne er i kundens varetægt, eller
b) på produkter fremstillet af kunden, på produkter hvor kundens produkt indgår i, eller for tab eller skade på enhver ejendom, hvor skaden skyldes disse produkter grundet egenskaberne ved produkterne.

9.3. Hvis krav vedrørende tab eller skade beskrevet i denne klausul, rejses af tredjemand mod enten QuickTube eller kunden, skal begge parter straks underrette hinanden herom.
9.4. QuickTube og kunden er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift som undersøger krav mod en af dem, hvor kravet er baseret på skader forårsaget af QuickTubes produkter eller ydelser.

Ansvaret mellem QuickTube og kunden skal imidlertid altid behandles i henhold til pkt. 12.

Ansvarsbegrænsning

10.1 QuickTubes erstatningsansvar overfor kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller ydelse.
10.2. QuickTube hæfter ikke fod driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

10.3. Ovenstående begrænsninger i QuickTubes ansvar gælder ikke hvor QuickTube har været skyldig i grov uagtsomhed.

Force majeure

11.1 Enhver begivenhed udenfor QuickTubes kontrol skal medføre ansvarsfrihed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelser eller mangler ved leverancer fra underleverandører eller fragtførere, krig, oprør og uroligheder, beslaglæggelse fra stat eller lokale myndigheder, strejker, lockouts, eksport og import restriktioner, dårlige vejrbetingelser, brand, mangel på materialer, arbejdskraft eller energiforsyninger eller maskinnedbrud.

Værneting og lovhjemmel

12.1 Aftalen er underlagt dansk ret.
12.2.Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsbehandlingen skal finde sted i Odense, og processproget skal være dansk.

Læs mere om os lige her!