Salgs- og Leveringsbetingelser


1. Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for al samhandel mellem QuickTube ApS (herefter kaldet QuickTube) og QuickTube’s kunder (herefter kaldet kunden).

2. Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt andre tekniske data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af partnernes aftale.

Kunden skal forsyne QuickTube med alle informationer, tekniske specifikationer, tegninger og anden dokumentation nødvendig for QuickTube’s honorering af aftalen.

3. Tilbud

Alle priser er eksklusiv skatter, moms og andre afgifter. Priserne er afgivet med forbehold for ændringer i materiale priser, lønninger, transportomkostninger, skatter, afgifter, valutakurser etc.
Leveringstider er med forbehold for mellemsalg og ændring af leveringstid fra underleverandører.

Afgiver QuickTube skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til QuickTube inden to uger fra tilbuddets dato.

4. Kvalitet

Kunden er ansvarlig for, at de tekniske data og varen i sin helhed egner sig til kundens behov.
Materialecertifikat medfølger kun efter aftale. QuickTube kontrollerer, at certifikatet dækker det leverede behov, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

5. Kvantum

For den leverede totalmængde forbeholdes en margin plus/minus 10% af det specificerede kvantum.

6. Ordre og aftaler

En ordre må for at være bindende for QuickTube, bekræftes skriftligt af denne, og kun QuickTube’s salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ordrens effektuering.
Såfremt kunden har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest to arbejdsdage efter ordrebekræftelsens dato.

7. Betaling

Betaling skal ske kontant og ved levering medmindre andet er skriftligt accepteret af QuickTube. QuickTube kan kræve forudbetaling. QuickTube er berettiget til at beregne renter af forfaldne beløb, med den rente som til enhver tid er angivet på fakturaen.

Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på QuickTube, som ikke er skriftligt anerkendt af QuickTube, og har ikke ret at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

I tilfælde af for sen betaling er QuickTube berettiget til at udskyde leveringen af alle ordrer til kunden og annuller nogle eller alle ordrer afgivet af kunden.

8. Ejendomsforbehold

QuickTube forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til QuickTube.

9. Levering

Levering sker fra QuickTube’s adresse, uanset om kunden ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden. Leveringstiden er fastsat af QuickTube efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.

Udskydelse af leveringstiden med op til 30 dage på grund af QuickTube’s forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse overfor QuickTube, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt forsinkelse af levering skyldes, at QuickTube er i en situation som angives i pkt. 15 (ansvarsfrihed), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog ansvarsfrit er berettiget til at annullerer aftalen, når hindringen har varet mere end tre måneder.

Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

QuickTube skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

10. Emballage

Emballering sker for kundens regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

11. Afbestilling

Ved afbestilling af leverancer er kunden forpligtiget til at betale fuld erstatning, herunder for mistet avance, samt i øvrigt skadesløsholde QuickTube for samtlige de med afbestillingen forbundne omkostninger.

12. Returvarer

Varer modtages ikke retur for kreditering.

13. Mangler og reklamation

Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Mangler ved det solgte vil efter QuickTube’s valg inden for rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret.

Sker en sådan afhjælpning eller levering ikke indenfor rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give QuickTube skriftligt meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. På QuickTube’s forlangende skal kunden for hans egen regning og risiko returnere varen til QuickTube eller andetsteds ønsket af QuickTube for bedømmelse af reklamationens berettigelse. Såfremt der konstateres en mangel, som QuickTube er ansvarlig for, refundere QuickTube afholdte transportomkostninger til kunden. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Varer med mangler er QuickTube’s ejendom og skal på QuickTube’s forlangende returneres til QuickTube.

Har kunden ikke inden seks måneder efter leveringsdato påberåbt sig mangler over for QuickTube, kan han ikke senere gøre den gældende. Er der sket afhjælpning og omlevering, kan QuickTube’s ansvar for mangler ikke udstrækkes til mere end et år fra den oprindelige leveringsdato.

14. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningsansvar overfor kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
QuickTube hæfter ikke for drifttab, avancetab elle andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for QuickTube, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

15. Ansvarsfrihed

Enhver omstændighed udenfor QuickTube’s kontrol medfører ansvarsfrihed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelser eller mangler ved leverancer fra underleverandører, krig, oprør og uroligheder, beslaglæggelse, strejker, lockouts, eksport eller import restriktioner, dårlige vejrbetingelser, brand, mangel på materialer, arbejdskraft eller energiforsyninger eller maskinnedbrud.

Det påhviler QuickTube uden ugrundet ophold at underrette kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

16. Produktansvar

QuickTube er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af QuickTube eller andre, som han har ansvaret for.

QuickTube er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

QuickTube er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning QuickTube måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde QuickTube skadesløs i samme omfang, som QuickTube’s ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand
fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

17. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.